Novadan | FNs verdensmål

Bæredygtig udvikling

Novadan støtter op om FNs verdensmål

 

Herunder kan du læse, hvordan Novadan optimerer indsatsen, således vi fokuseret støtter op om nogle af disse delelementer.

 

MÅL 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål: Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Hvad gør Novadan:

  • Substitution af uønskede stoffer / farlige stoffer
  • Minimere miljøbelastningen af vores produkter ved indkøb af mass balance råvarer.
  • Optimering af formuleringer og fornyelse af licenser for svanemærkede produkter. Vores produkter vil ikke længere indeholde de allergifremkaldende konserveringsmidler isothiazoinoner.
  • Kommende generation af svanemærkede produkter lever op til krav til miljømærkede produkter i 2020.

______________________________________

MÅL 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål: Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Hvad gør Novadan:

  • Novadan forbedrer afhentning af returemballage
  • Novadan genanvender emballage (palletanke og tromler) og/eller sender plastemballage til genbrug.
  • Novadan opkoncentrerer produkterne, så kunderne anvender så lidt emballage som muligt.

______________________________________

MÅL13: Klimaindsats

Reducere udledningen af drivhusgasser

Hvad gør Novadan:

  • Opkoncentrering af produkterne, således der kan være flere doser i vores emballager og derved mindre transportbehov (CO2-udledning)